bethlehem lo sandadi lyrics

Chorus

Em D Em Em C Am
Bethlehemulo Sandhadi – Pashula Pakalo Sandhadi
C D Bm G Em
Shree Yesu Puttadani – Maha Raju Puttadani ||Bethlehemu||

Verse 1

Em D Em Am D Em
Aakashamulo Sandhadi – Chukkalalo Sandhadi (2)
G Am D G Em
Velugulatho Sandhadi – Milamila Merise Sandhadi (2) ||Bethlehemu||

Verse 2

Em D Em Am D Em
Dhoothala Patalatho Sandhadi – Samadhana Vaarthatho Sandhadi (2)
G Am D G Em
Gollala Parugulatho Sandhadi – Christmas Patalatho Sandhadi (2)
||Bethlehemu||
Verse 3

Em D Em Am D Em
Davidhu Puramulo Sandhadi – Rakshakuni Varthatho Sandhadi (2)
G Am D G Em
Gnanula Raakatho Sandhadi – Lokamantha Sandhadi (2) ||Bethlehemu||

Strumming: D D U D U

Leave a Reply