ప్రార్థన శక్తి నాకు కావాలయ్యా | Prardhana shakthi with lyrics | Telugu christian SongDear viewers,

Follow us on the facebook page below.
https://www.facebook.com/LyricsStudio17/

This fair use is permitted under COPYRIGHT ACT, 1957 (ACT NO. 14 OF 1957) Section 52. We also have the necessary permission for this sound.

PRAYER!

Yes, this song is about prayer! This song has great emotions and we are pleased with the comments the viewers send.

Bridge. Bharat garu has sung this song with all its efforts not to lose the feel of the song. Thank you Bro.bharat garu for singing this song and allowing us to give this song the visual.

We are very pleased with the views and comments. Whips 18 million views! Thank you for all your encouragement.

We have put so much effort into bringing this video out to you and please notify us by subscribing to this channel. All of our videos have the name Lyrics Studio embedded in the video, so make sure you subscribe to the right channel.

Never stop praying.

Sing along!

ప్రార్థన శక్తి నాకు కావాలయ్యా
నీ పరలోక అభిషేకం కావాలయ్యా
ప్రార్థన శక్తి నాకు కావాలయ్యా
నీ పరలోక అభిషేకం కావాలయ్యా
యేసయ్యా కావాలయ్యా
నీ ఆత్మ అభిషేకం కావలయ్యా
యేసయ్యా కావాలయ్యా
నీ ఆత్మ అభిషేకం కావలయ్యా
ప్రార్థన శక్తి నాకు కావాలయ్యా
నీ పరలోక అభిషేకం కావాలయ్యా
ఏలియా ప్రార్థింపగ పొందిన శక్తి
నేను ప్రార్థింపగ దయచేయుమా
ఏలియా ప్రార్థింపగ పొందిన శక్తి
నేను ప్రార్థింపగ దయచేయుమా
ప్రార్థించి నిను చేరు భాగ్యమీయుమా
ప్రార్థించి నిను చేరు భాగ్యమీయుమా
నిరంతరం ప్రార్థింప కృపనీయుమా
నిరంతరం ప్రార్థింప కృపనీయుమా
ప్రార్థన శక్తి నాకు కావాలయ్యా
నీ పరలోక అభిషేకం కావాలయ్యా
సింహాల గుహలోని దానియేలు శక్తి
ఈ లోకంలో నాకు కావలయ్యా
సింహాల గుహలోని దానియేలు శక్తి
ఈ లోకంలో నాకు కావలయ్యా
నీతో నడిచే వరమీయుమా
నీతో నడిచే వరమీయుమా
నీ సిలువను మోసే కృపనీయుమా
నీ సిలువను మోసే కృపనీయుమా
పేతురు ప్రార్థింపగ నీ ఆత్మను దింపితివి
నే పాడు చోటెల్ల దిగిరా దేవా
పేతురు ప్రార్థింపగ నీ ఆత్మను దింపితివి
నే పాడు చోటెల్ల దిగిరా దేవా
చిన్న వయసులో అభిషేకించిన యిర్మియా వలె
చిన్న వయసులో అభిషేకించిన యిర్మియా వలె
ఈ చిన్న వాడిని అభిషేకించు
ఈ చిన్న వాడిని అభిషేకించు
ప్రార్థన శక్తి నాకు కావాలయ్యా
నీ పరలోక అభిషేకం కావాలయ్యా
ప్రార్థన శక్తి నాకు కావాలయ్యా
నీ పరలోక అభిషేకం కావాలయ్యా
యేసయ్యా కావాలయ్యా
నీ ఆత్మ అభిషేకం కావలయ్యా
యేసయ్యా కావాలయ్యా
నీ ఆత్మ అభిషేకం కావలయ్యా
ప్రార్థన శక్తి నాకు కావాలయ్యా
నీ పరలోక అభిషేకం కావాలయ్యా

source