బురదలో మొలిచిన కలువకు…FULL VIDEO SONG||ప్రేమకు రూపమిస్తే?||TELUGU CHRISTIAN SONGSAlbum: ప్రేమకు రూపమిస్తే?
LYRICS AND TUNES: K.SatyaVeda Sagar
MANUFACTURER: J.SIMON GARU
SINGER: Sri Krishna
MUSIC: J. K. Christopher
EDITING: K.Akash Sundar
SONG DOWNLOAD: https: //docs.google.com/uc? Export = download & id = 1I2yYX9MJ2_ShorOWrtKLVtMGPZMKPYZ4
TRACK DOWNLOAD: https: //docs.google.com/uc? Export = download & id = 1t-WFnwyu0JIw5Yl1kCU1pMFH9vHaLr8q

source