మనసంత నీ ఊహలే|SP Balu Telugu christian songs|TCG|J.K.Christopher|ManiprkashSong: మనసంత నీ ఊహలే
Music: J. K. Christopher
Text: Maniparkash

source